BTO rapport - BTO 2019.014

Achtergrond chloridenormering en analyse effecten van overschrijding van de norm

Rapporten

Eén van de problemen tijdens de droogteperiode in 2018 betrof verzilting, o.a. van het IJsselmeer. Vooral de dreiging van levering van drinkwater met een hoger chloride gehalte dan de wettelijke drinkwaternorm (ook jaargemiddeld hoger) heeft geleid tot vragen over de hoogte van deze norm en de mogelijke effecten van een versoepeling. Het gaat hierbij zowel om effecten onder gangbare omstandigheden alsook als tijdens noodsituaties. Het eventueel versoepelen van de norm vraagt een zorgvuldige afweging, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de achtergrond van de normering, effecten op de volksgezondheid, het risico van corrosie, de smaak van drinkwater en mogelijk ontwikkelingen ten aanzien van zoutlozingen in het buitenland op naar Nederland stromend oppervlaktewater.

Om te bepalen of een norm kan worden versoepeld, is een risicoanalyse nodig. Een risicoanalyse bestaat in het algemeen uit een cyclus van de volgende stappen:
1. Identificatie van de effecten: welke effecten treden er op bij toenemende concentraties?
2. Analyse van de bronnen en de blootstelling. Hiermee kan in combinatie met de effecten een inschatting gemaakt worden van de risico’s: wat is de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en welke effecten treden op?
3. Mitigatie: kunnen de risico’s worden gereduceerd en hoe? Voorafgaand aan deze stap worden de risico’s door de sector gewaardeerd.
4. Monitoring: hoe verandert het risico in de tijd na het al of niet nemen van risicobeperkende maatregelen?

Het voorliggende project betreft de eerste twee vragen van de risicoanalyse.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?