Mededeling - Mededeling 001

Mededeling 001 van de Raad van Bijstand; Het nemen van monsters voor biologisch onderzoek van leidingwater

Rapporten

In Water, 1943, no 5, blz. 43-44 heeft de Biologische Studie Commissie (B.S.C.) een mededeling gewijd aan het nemen en bewerken van monsters voor biologisch onderzoek
van leidingnetten. Hierin werd uiteengezet, dat in het leidingnet aanwezige organismen slechts tevoorschijn komen wanneer met volle kracht wordt gespuid. Aangezien het wenselijk is te voorkomen, dat het tere, fijnmazige planktonnet, waarmede de organismen quantitatief
moeten worden afgezeefd, in de krachtige straal zou moeten worden gehouden, is in de genoemde mededeling een apparaat beschreven, dat aan dit verlangen tegemoet komt. In hoofdzaak bestaat dit apparaat uit een opzetstukje (standpijp) met een daarin aangebracht pitotbuisje. Indien dit spuiapparaat op een brandkraan wordt gekoppeld, wordt bij spuien een evenredig deel van
het uitgespuide water zijwaarts door de pitotbuis afgevoerd. De betrekkelijk geringe hoeveelheid water, die door de pitotbuis stroomt, kan gemakkelijk quantitatief door een planktonnet worden gefiltreerd, waardoor een inzicht zou kunnen worden verkregen in het aantal in het leidingnet voorkomende organismen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?