KWR rapport - KWR 2018.012

Intelligent pigging: Inspectiehehoefte en technische randvoorwaarden

Rapporten

Intelligente pigs zijn in-line inspectie technieken die worden ingezet om de toestand van drinkwater- en afvalwaterleidingen over een langere lengte nauwkeurig vast te stellen. De toestand is hier gedefinieerd als de meting van de fysieke eigenschappen van het leidingmateriaal, zoals de dikte van de effectieve wanddikte of de voegwijdte. Met financiële bijdragen van STOWA, Stichting RIONED, gemeenten Almere en Rotterdam, Waternet en acht drinkwaterbedrijven wordt het project “Ontwikkeling Intelligente pigs voor drink- en afvalwaterleidingen” uitgevoerd. De eerste fase van dit project is een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische randvoorwaarden bepaald voor succesvolle ontwikkeling en toepassing van intelligente pigs. Het voorliggende rapport geeft voor zowel de aanbiedende als vragende partijen meer inzicht in het inspectiepotentieel in de komende twee tot twintig jaar en de technische randvoorwaarden in Nederland.
Afbakening: De scope van dit rapport betreft leidingen onder druk die in-line zijn te inspecteren met een interne diameter vanaf 300 mm tot en met 2.600 mm. De bovengrens geeft de grootste diameter aan in Nederland. De ondergrens is gekozen vanuit de verwachting dat de baten van levensduurverlenging na inspectie van kleinere leidingen onvoldoende opwegen tegen de inspectiekosten. Daarnaast ontwikkelen de drinkwaterbedrijven voor leidingen met een diameter kleiner of gelijk aan 300 mm reeds autonome inspectierobots. Anderzijds kan bij waterkeringen ook inspectie van kleinere diameters (vanaf Ø125 mm) van belang zijn. De leidingen in deze inventarisatie betreffen ruwwater-, industriewater- en drinkwaterleidingen van drinkwaterbedrijven en afvalwaterpersleidingen van waterschappen en gemeenten. Drukriolen die zich voornamelijk in het buitengebied bevinden, vallen buiten dit onderzoek omdat deze naar verwachting een te kleine diameter hebben voor de toepassing van in-line inspectietechnieken. Vrijvervalriolen vallen tevens buiten de scope.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?