KWR rapport - KWR 2018.078

Power-to-protein, eiwitproductie in een circulaire economie. Fase 2 Pilotonderzoek

Rapporten

Door de groeiende wereldbevolking in combinatie met klimaatverandering en welvaartstoename zal de druk op de voedselvoorziening sterk gaan toenemen. Naast een verschuiving naar plantaardige eiwitten, moet de wetenschap op zoek naar alternatieve bronnen voor eiwitten. Door micro-organismen geproduceerde eiwitten, zogenaamde single cell proteins, vormen een alternatief met een grote potentie. Dit onderzoek richt zich op de biosynthese van single cell protein (SCP) door lithotrofe waterstofoxiderende bacteriën die koolzuurgas en ammonium onder invloed van waterstof als energiedrager en zuurstof op efficiënte wijze omzetten in celeiwit. Dit power-to-protein is ontwikkeld door Avecom in Gent. In 2014/15 is een inventariserende studie in het kader van TKI Watertechnologie uitgevoerd om de levensvatbaarheid van de koppeling van het Power to Protein- concept aan de afvalwaterketen in te schatten en deze te toetsen aan een casus voor de ‘urbane zone van Amsterdam, fase 1’ (Oesterholt, 2015). Uit de studie bleek een enorme potentie waarbij jaarlijks 6.300 ton eiwit kan worden geproduceerd uitgaande van ammonium in de natte fractie van de slibvergisting op RWZI Amsterdam-West. Hiermee zou voor 36 % van de Amsterdamse bevolking in de (netto) eiwitbehoefte kunnen worden voorzien. De economische potentie hang sterk af van de kosten voor de productie van de grondstoffen ammonium en waterstof én de verkoopwaarde van eindproduct.
Doel van dit ‘fase 2’ project is om het ‘power to protein’ concept op te schalen tot een productieniveau van 1 kg eiwit per dag waarbij een directe koppeling is gemaakt met de afvalwaterketen gevolgd door een beoordeling van de kwaliteit van het gevormde eiwit en een beoordeling van het economisch en milieurendement van het concept.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?