KWR rapport - KWR 2018.072

Functioneren leidingnet na overstromingen

Rapporten

In de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie is vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en dat bij ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers ontstaat voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Voor de drinkwatervoorziening betekent deze Deltabeslissing dat de drinkwatervoorziening o.a. beter bestand moet worden tegen overstromingsrisico’s en dat overstromingsrisico’s een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering en afweging van investeringen moeten zijn. De overheid zet hierbij in op een opeenvolging van ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’. De drinkwaterbedrijven werken momenteel aan het onderdeel ‘weten’, waarbij wordt geïnventariseerd wat de gevolgen van overstromingen zijn op het functioneren van de drinkwatervoorziening. Uiterlijk in 2020 zijn de ambities geformuleerd in het onderdeel ‘willen’.
Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van de effecten van overstromingen op de levering van drinkwater met focus op het drinkwaterleidingnet. De aanname bij deze studie is dat de drinkwaterproductielocaties ofwel in werking blijven of zeer snel worden hersteld. De scope van het huidige onderzoek is het transport en het distributienet tot en met de aansluitleiding.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?