KWR rapport - KWR 2018.028

COASTAR Verkenning strategische brakwaterwinning

Rapporten

Verkenning van de mogelijkheden voor het winnen en benutten van brak grondwater op twee locaties: drinkwaterproductielocatie Solleveld en de diepe, kwelgevoede Polder de Noordplas.
Brakwater kan een zeer geschikte bron van zoetwater zijn door de afwezigheid van antropogene verontreinigingen en beschikbaarheid van kosteneffectieve ontziltingstechnieken. Als brakwater op strategische locaties kan worden gewonnen kan daarnaast verzilting van stroomafwaarts gelegen gebieden (landinwaarts en/of oppervlaktewater polders) worden tegengegaan. Voor de locaties Solleveld (wingebied Dunea langs de kust) en Polder de Noorplas (diepe polder binnen Rijnland, gekenmerkt door brakke kwel) is modelmatig benaderd wat de hydrologische en economische effecten zouden zijn van brakwaterwinning in combinatie met drinkwaterbereiding.
Hydrologisch gezien blijkt brakwaterwinning zowel langs de kustlijn als in diepe polders interessant. Naast het leveren van een betrouwbare grondstof voor drinkwaterbereiding (ordegrootte bij de bestudeerde casussen: 2-6 miljoen m3 drinkwater per jaar, te produceren uit water met een constante tot licht oplopende zoutconcentraties), leveren de winningen als extra baten:
1. Een significante toename in voorraad zoet grondwater door diepe interceptie en bevordering infiltratie aan maaiveld: zowel langs de kustlijn als in diepe polders bij strategische plaatsing van de onttrekkingsbronnen. Ordegrootte: tientallen Mm3 in 50 jaar. Nader onderzocht dient te worden welk deel hiervan winbaar is om extra capaciteit te bieden aan Dunea.
2. Aanpassingen in het stromingspatroon in de omgeving, met positieve impact: a. Het voorkómen van zoutwaterintrusie (Solleveld) b. Sterk reduceren van de zoutvracht richting oppervlaktewater (tot zo’n 55%, Polder de Noordplas).
De positieve effecten zijn het grootst als het verwijderde zout (brijn) na ontzilting wordt afgevoerd naar zee. Wanneer het brijn geloosd wordt in de ondergrond, zal de zoutvracht naar verloop van tijd weer toenemen en is de uiteindelijke reductie van de zoutvracht lager, met name bij een ondiepe lozing (op basis casus Polder de Noordplas)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?