Rapport i.s.m. derden

Evaluatie monitoring Groote meer e.o. 2017

Rapporten

“Aanleiding – Het Natura 2000 netwerk beoogt de biodiversiteit in Europa te waarborgen. De Brabantse Wal vormt een van de schakels in dit netwerk. Op basis van de huidige condities geldt voor dit gebied een ‘sense of urgency’ status, hetgeen betekent dat er met spoed wordt gewerkt aan het herstel van de beoogde natuurwaarden. De Brabantse Wal is de westelijke punt van het Pleistocene zandgebied van Zuid-Nederland. Deze dekzanden zijn deels overstuivingen van Schelde-afzettingen en vormt nu de begrenzing van het Schelde-estuarium. In deze dekzanden zijn door de stagnerende werking van de klei en leemafzettingen vennen ontstaan, die momenteel belangrijke natuurwaarden hebben. Een groot deel van dit gebied valt onder de werking van de Vogelrichtlijn. Het zuidelijke gebied, met het ven De Groote Meer, valt onder de werking van de Habitatrichtlijn.
De Groote Meer behoort tot de grootste vennen van Nederland. Het water in het ven stroomt vooral oppervlakkig toe vanuit de omgeving en is neerslag gedreven. Ondanks de dominantie van de neerslag component in het toestromende water kenmerkt het water in De Groote Meer zich door het zwak gebufferd karakter. Momenteel voldoet echter noch de kwaliteit, noch de kwantiteit van de huidige voeding van het ven. Om de achteruitgang van natuurwaarden, die momenteel in De Groote Meer voorkomen, te stoppen en herstel mogelijk te maken zal de eutrofiëring sterk moeten worden teruggedrongen, zonder dat dit gepaard gaat met een verminderde aanvoer van water (KWR & EGG, 2007)”

(Citaat: Evaluatie monitoring Groote meer e.o. 2017 – van Baar, M., Caljé, R., Jalink, H.M. – Artesia, KWR (2018))

Heeft u een vraag over deze publicatie?