Rapport i.s.m. derden

Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Boetelerveld

Rapporten

“In voorliggende gebiedsanalyse is onderbouwd welke maatregelen minimaal noodzakelijk zijn voor het zekerstellen van de Natura 2000-doelen en om ruimte te kunnen bieden aan economische ontwikkelingen. Met deze gebiedsanalyse wordt onderbouwd dat de ontwikkelingsruimte kan worden uitgegeven. Deze gebiedsanalyse is onderdeel van de passende beoordeling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
De gebiedsanalyse is in eerste instantie opgesteld in het kader van de PAS. De inhoud hiervan zal tevens worden opgenomen in de Natura 2000-beheerplannen.
In dit document wordt voor het Natura 2000-gebied Boetelerveld ecologisch onderbouwd welke gebiedsspecifieke herstelmaatregelen, uitgaande van het aanwijzingsbesluit, noodzakelijk zijn om de gestelde doelen voor stikstofgevoelige habitattypen en (leefgebieden van) soorten te realiseren.
Deze geactualiseerde gebiedsanalyse is onderdeel van de partiƫle herziening Programma Aan- pak Stikstof 2015-2021 (AERIUS Monitor 16L (Leefgebieden).
Deze PAS-gebiedsanalyse is geactualiseerd op de uitkomsten van AERIUS Monitor 16L. Meer informatie over de actualisatie van AERIUS Monitor is te vinden in de partiƫle herziening Pro- gramma Aanpak Stikstof 2015-2021.
De actualisatie op basis van AERIUS Monitor 16L heeft geleid tot wijzigingen in de omvang van de stikstofdepositie en de ontwikkelingsruimte in alle PAS-gebieden. De omvang van de wijzigingen is verschillend per gebied en per habitattype. In Boetelerveld is op deze punten geen sprake van wijzigingen ten opzichte van AERIUS Monitor 16. Nu de geactualiseerde uitkomsten van AERIUS Monitor 16L niet tot wijzigingen hebben geleid, blijft het ecologisch oordeel van Boetelerveld ongewijzigd.”

(Citaat: Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Boetelerveld – Provincie Overijssel, KWR, Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV (2017))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?