KWR rapport - PCD 12 2018 (januari 2019)

Wet- en regelgeving in Nederland voor onderdelen van drinkwaterleiding(nett)en. Een toelichting op de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (versie 1 juli 2017)

Rapporten

Achtergrond Regeling
‘Producten’ of onderdelen daarvan die in contact (kunnen) komen met water dat is bedoeld voor de menselijke consumptie mogen daaraan geen stoffen afgeven in hoeveelheden die nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Daartoe dienen die producten volgens de op 1 juli 2011 inwerking getreden Drinkwaterwet [1] (vigerende versie) en het Drinkwaterbesluit [2] (vigerende versie) te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’4 [3] (vigerende versie), een ministeriële regeling die op 19 juli 2011 in werking is getreden. Dit betekent dat de procedure voor het verkrijgen van een ‘erkende kwaliteitsverklaring’, zoals die is bedoeld in artikel 20 van het Drinkwaterbesluit en is uitgewerkt in de Regeling, voor ieder product in contact met drinkwater met positief gevolg dient te zijn afgerond. Aangezien deze procedure doorgaans als vrij ingewikkeld wordt ervaren door medewerkers van drinkwaterbedrijven die daarmee vanuit hun functie daarmee te maken hebben (technische medewerkers en inkopers) is een en ander ter toelichting en met name voor onderdelen van leidingen in deze praktijkcode uitgewerkt.
Onderscheid materialen en chemicaliën
In de Regeling [3] wordt voor ‘producten’ onderscheid gemaakt tussen ‘materialen’ en ‘chemicaliën’. Grofweg wordt gesteld dat materialen vooral worden toegepast voor constructiedoeleinden zoals opslag- en leidingsystemen, en installaties5, terwijl onder chemicaliën de producten vallen die in contact worden gebracht met het te behandelen drink- of warm tapwater of aan (drink)water worden toegevoegd om een kwaliteitsverandering daarvan te bewerkstelligen. In dit document wordt niet ingegaan op chemicaliën, maar uitsluitend op ‘leidingmaterialen’ (materialen ten behoeve van drinkwaterleiding(nett)en) als onderdeel van de groep materialen.
Vaststelling praktijkcode Deze praktijkcode is vastgesteld door de Begeleidingsgroep Praktijkcodes in de vergadering van 24 januari 2019.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?