Rapport i.s.m. derden - OBN-17-BE

Advies Wijffelterbroek

Rapporten

In opdracht van de Stichting Ark en Natuurmonumenten is een project in voorbereiding gericht op de aanpassing van de waterhuishouding in het Wijffelterbroek en omgeving. Eén van de wensen is om in het Wijffelterbroek een doorstroommoeras/ beekmoeras te ontwikkelen, gebruik makend van schoon water uit het oostelijker gelegen Kettingdijkgebied. Door Natuurmonumenten is aan het OBN deskundigenteam Beekdallandschap gevraagd duidelijk te maken wat haalbare ecologische doelen zijn bij de geplande inrichting en welke eisen dit stelt aan de inrichting en de waterkwaliteit (Geujen en Bollen, 2017, zie bijlage 1). Op basis van deze adviesaanvraag zijn in overleg met Natuurmonumenten de volgende hoofdvragen geformuleerd waarop het advies antwoord moet geven:
1. Wat zijn in het Wijfelterbroek en omgeving de mogelijkheden voor ontwikkeling van een meer natuurlijk systeem in de vorm van een doorstroommoeras/beekmoeras? Welke voorwaarden stelt dit aan inrichting en hydrologie? In welke mate wordt hieraan met de geplande inrichting voldaan?
2. Wat zijn de consequenties voor de bestaande natuur, en dan met name voor het elzenbroekbos. In hoeverre leidt vernatting tot boomsterfte en eutrofiering? Valt behoud en/of ontwikkeling van een soortenrijk broekbos te combineren met ontwikkeling van een doorstroommoeras, en stelt dit nog aanvullende eisen aan de inrichting van het gebied?
3. Kan in zeer laagfrequente (vanaf 1 keer per 10 jaar) natte periodes er extra water worden geborgen in het gebied zonder afbreuk te doen aan de ecologische doelen? Daarbij wordt volledigheidshalve niet alleen gekeken naar de optie om ‘gebiedseigen water’ uit Kettingdijk en Wijffelterbroek in natte perioden langer vast te houden in het gebied, maar ook aangegeven wat de te verwachten effecten zijn als het gebied wordt ingezet als berging van water afkomstig uit België.
In de hiernavolgende paragrafen worden deze vragen verder uitgewerkt. We beginnen echter met een korte beschrijving van het gebied en van de plannen die zijn gemaakt voor de inrichting van het Wijfelterbroek en omgeving.

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?