BTO rapport - BTO 2018.098

Verstoppingspotentie van een infiltratiegracht op de Avekapellekreekrug

Rapporten

De Avekapellekreekrug is een veelbelovende locatie voor een MAR-systeem met een infiltratiegracht. Deze toepassing wordt momenteel binnen De Watergroep gezien als mogelijke oplossing om extra drinkwater te produceren in West-Vlaanderen. Verstopping is een belangrijke technische uitdaging bij het realiseren van een infiltratiegracht. Daarom is in deze literatuurstudie de verstoppingspotentie van een infiltratiegracht op de Avekapellekreekrug onderzocht.
Verstopping van een infiltratiegracht treedt op door de accumulatie van een bodemsliblaag en resulteert in een afname van de infiltratiecapaciteit. De belangrijkste factor die accumulatie van de bodemsliblaag beïnvloedt is de kwaliteit van het te infiltreren water. RWZI-effluent en rivierwater uit de IJzer zijn in deze studie benaderd als potentiële waterbronnen voor infiltratie. Het beoogde infiltratiewater bevat voornamelijk veel organische microverontreinigingen en metalen, die de kwaliteit van accumulerend bodemslib verslechten. Beide bronnen zijn tevens rijk aan nutriënten en bevatten >14 mg/L zwevend stof, welke bijdragen aan een snelle accumulatie van bodemslib. Zonder voorbehandeling van infiltratiewater kan de infiltratiecapaciteit van de bodem na anderhalf jaar al met 3 ordes van grootte zijn afgenomen.
Om verstopping te reduceren en de kwaliteit van het bodemslib te waarborgen, wordt voorbehandeling van het infiltratiewater sterk aanbevolen. Bij de dimensionering van het voorzuiveringssysteem moet men naast de verstoppingspotentie echter ook de kwaliteitsnormen voor infiltratie (de Vlarem wetgeving) en voor het einddoel (drinkwatergebruik) in acht nemen. Laatstgenoemden zijn niet als randvoorwaarden gebruikt in deze literatuurstudie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?