KWR rapport

Kwaliteitsrichtlijn voor chemicalien ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Voor het volledige traject van productielocatie tot en met zuiveringstation

Rapporten

“Zowel in de projectomschrijving als in eerdere concept-versies van dit document is in de titel en in de tekst het begrip ‘kwaliteitsnorm’ in plaats van ‘kwaliteitsrichtlijn’ gehanteerd. Omdat het document niet normerend is, is in tweede instantie voor het begrip ‘richtlijn’ gekozen. Dit begrip heeft in het kader van dit document de betekenis van een ‘aanbeveling van een te volgen gedrag of handelswijze’. Uiteraard is het zo dat deze richtlijn een bindend karakter heeft indien een waterbedrijf zulks besluit (zie ook § 1.5). Het ATA-systeem functioneert sinds het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw. De ATA-criteria met bijbehorende –eisen voor chemicaliën én de maximale doseringen zijn destijds tot stand gekomen in nauw overleg met medewerkers uit de bedrijfstak en hebben vervolgens enkele decennia lang gefunctioneerd. De contacten van bij het ATA-systeem betrokkenen en medewerkers van Nederlandse waterbedrijven hielden daarbij vooral verband met producten met de vraag of die wel of niet over een Kiwa-ATA beschikten.
Vooral de laatste twee jaar zijn de contacten meer beleidsmatig gericht en geïntensiveerd. De volgende onderwerpen kunnen worden genoemd: het onderzoeken van het effect van de ontharding in korrelreactoren inclusief nafiltratie op de verwijdering van zware metalen uit water en de betekenis daarvan voor de ATA-zuiverheideisen van kalkproducten.”

(Citaat: Meerkerk, M.A. Kwaliteitsrichtlijn voor chemicalien ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Voor het volledige traject van productielocatie tot en met zuiveringstation – Platform Bedrijfsvoering, 25 februari 2008)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?