KWR rapport - KWR 2018.096

REFLECT beoordeling van de risico's landgebruik voor grondwaterwinningen. Herziene versie van het instrument uit 1999 en implementatie van de keileemkaart

Rapporten

Dit rapport is een uitbreiding van de vorige versie van het begeleidend document bij REFLECT (Zaadnoordijk e.a., 2016), dat in opdracht van Vewin is opgesteld. In deze voorgaande versie zijn geactualiseerde belastingscores gepresenteerd en worden aan de hand van een aantal casussen aanwijzingen voor gebruik gegeven. In het voorliggende rapport wordt tevens de methode voor het bepalen van de kwetsbaarheid van de boven- en ondergrond geactualiseerd. Concreet betreft dit de implementatie van de keileemkaart van Drenthe in REFLECT. Hieruit volgen een aantal aanwijzingen voor het benutten van de best beschikbare geo-informatie voor het bepalen van kwetsbaarheidsscores. Deze aanvullingen zijn in opdracht van de Provincie Drenthe uitgewerkt en gerapporteerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?