KWR rapport - KWR 2018.089

Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw. Praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria

Rapporten

Gewasopbrengsten in de landbouw zijn in belangrijke mate afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de wortelzone. ’s Zomers is er dor een neerslagtekort vaak een gebrek aan bodemvocht waardoor opbrengsten terug kunnen lopen, als er niet beregend wordt. Zonder adaptieve maatregelen om schaderisico’s door droogte te beperken zullen watertekorten als gevolg van het veranderende klimaat verder toenemen. Ondanks het watertekort in de landbouw, lozen industrieën restwater op het oppervlaktewater. Door het restwater niet ongebruikt af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, kunnen watertekorten worden verminderd. Brouwerij Bavaria wil samen met agrariërs en waterbeheerders haar gezuiverd restwater (effluent) inzetten om het watertekort in de landbouw te verminderen en daarmee bijdragen aan een economisch gezonde agrarische sector. Hergebruik van het restwater van Bavaria voor de landbouw is onderdeel van het initiatief ‘Boer Bier Water’ (www.boerbierwater.nl). In samenwerking met TKI-Watertechnologie is concreet invulling gegeven aan het hergebruik van restwater van Bavaria door nabijgelegen agrarische bedrijven. Hiertoe is bij wijze van proef een deel van het restwater via samengestelde, peilgestuurde drainage geïnfiltreerd in een landbouwbodem. Het doel van deze proef was op basis van praktijkonderzoek de technische haalbaarheid van hergebruik van restwater door agrariërs en met behulp van peilgestuurde drainage te bepalen. De proef had tevens tot doel praktijkervaring op te doen met het hergebruik van restwater door agrariërs, zodat meer inzicht wordt verkregen in de factoren die een succesvol hergebruik mogelijk maken.
Dit rapport beschrijft de bevindingen van een veldproef voor de periode 2015 t/m 2017, waarbij zowel ingegaan wordt op de technische/inhoudelijke aspecten als op inpassing van de methode in het beleid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?