BTO rapport - BTO 2018.063

Bodempassage Nieuwe Stijl (BoNuS). Verkenning van actievere mogelijkheden voor inzet van bodempassage ter verlaging waterzuiveringsinspanning

Rapporten

Onderzocht is welke engineeringmaatregelen geïmplementeerd kunnen worden om de passieve verwijdering van organische microverontreinigingen in bodempassagesystemen actief te kunnen sturen. Eerst is een inventarisatie gemaakt van de huidige bodempassagesystemen in Nederland. Vervolgens is er met behulp van een literatuuronderzoek gekeken naar mogelijke engineeringmaatregelen voor deze bodempassagesystemen. Hierbij zijn de volgende maatregelen onderscheiden: (1) sequentiële Managed Aquifer Recharge (MAR)-systemen, (2) additie van reagentia (O , O , etc.) aan water bij tijdelijke opslag, (3) selectieve inname, (4) implementatie van een reactieve laag op bodempakket, (5) additie van reactieve vaste fasen (bijv. actief-kool) aan bodempakket, (6)
meer sturing van de bodempassage en (7) aanpassingen in het infiltratiepand of op de oever. Op basis van interviews met vertegenwoordigers van drinkwaterbedrijven, het literatuuroverzicht en praktische overwegingen zijn twee cases voor toepassing van een engineeringmaatregel verder uitgewerkt: (1) verwijdering van de sliblaag op de oever in Heel en (2) selectieve inname in combinatie met diepinfiltratie in de Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?