Proefschrift KWR - KWR 2018.058

Evaporation from dry dune vegetation

Rapporten

“Volgens verschillende klimaatprojecties verschuift een deel van de neerslag in Nederland
van de zomerperiode naar de winterperiode en neemt de potentiële verdamping (gedefinieerd als de som van potentiële transpiratie, bodemverdamping en interceptieverdamping) in de zomer toe, wat betekent dat droge periodes vaker voorkomen en extremer worden. Wat de effecten van deze meteorologische veranderingen zijn op de waterhuishouding van natuurgebieden op hoge zandgronden is onbekend vanwege het gebrek aan fundamentele kennis over de werkelijke verdamping van de verschillende begroeiingstypen, vooral in vroege successiestadia (vaak beschermde habitats, bijvoorbeeld Habitattype 2130 Grijze duinen van de Europese Habitatrichtlijn). Dit proefschrift biedt kwantitatieve inzichten in het verdampingsgedrag van droge duinvegetatie in vroege successiestadia (kaal zand, mos, gras en heide). Deze inzichten helpen bij duurzaam grondwaterbeheer en maken het mogelijk om de baten van natuurbescherming in termen van grondwateraanvulling te bepalen.”

“According to several climate change projections, precipitation in the Netherlands shifts from summer to winter and potential evaporation (here defined as the sum of potential plant transpiration, soil evaporation, and evaporation from canopy interception) in summer increases. These changes lead to more frequent and more intense dry spells. How these meteorological changes affect the water balance of nature areas on elevated sandy soils is unknown, because of a lack of fundamental knowledge about the actual evaporation rate in the various land covers, especially in early successional stages (often protected habitats, e.g. habitat type 2130 Grey dunes of the European Habitat Directive). This thesis provides quantitative insights into the evaporation rate of dry dune vegetation in early successional stages (bare soil, moss, dry grass and heather). These insights may aid sustainable management of important groundwater resources and allows quantification of the benefit of nature conservation in terms of groundwater recharge.”

(Citaat: Voortman, B.R. – Evaporation from dry dune vegetation (Verdamping van droge duinvegetatie) – ISBN: 978-94-6361-129-9 – Proefschrift 21 september 2018)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?