BTO rapport - BTO 2018.028

Regenwater als bron voor drinkwater; productiekosten en milieuaspecten

Rapporten

Drinkwaterbedrijven zien zich steeds vaker geconfronteerd met vragen van klanten, die denken dat ze het milieu een dienst kunnen bewijzen door regenwater te gebruiken als bron voor drinkwater. In een eerder rapport (Hofman-Caris et al. 2017) werd al aangegeven dat opgevangen regenwaterverontreinigingen (met name microbiologisch) niet schoon is. Daarom zal een zuiveringsproces toch altijd nodig zijn. Verder werd in dat rapport uitgerekend dat de hoeveelheid neerslag die op een gemiddeld Nederlands dak valt onvoldoende is om de drinkwaterbehoefte van een gemiddeld Nederlands gezin te dekken. Alleen indien al het water dat op verhard oppervlak valt wordt gebruikt, zou zuivering op wijk- of buurtschaal onder verantwoordelijkheid van een drinkwaterbedrijf mogelijk zijn. In dit rapport hebben we voor twee verschillende situaties de decentrale regenwaterzuivering tot drinkwater doorgerekend, en er de milieu-impact van bepaald en vergeleken met die van de huidige centrale drinkwaterzuivering van Waternet.
In het ene geval ging het om een nieuwbouwwijk in een stad, waarvoor we de geplande inrichting van Centrumeiland in de Amsterdamse wijk IJburg als model hebben genomen. Hiervoor hebben we twee zuiveringsprocessen doorgerekend: één gebaseerd op omgekeerde osmose (RO), en één waarbij zuivering en desinfectie zijn gebaseerd op geavanceerde oxidatie (AOP; UV/H O ).
In het tweede geval betrof het een individuele woning in het buitengebied van Amsterdam (Holysloot). Hier hebben we vier scenario’s doorgerekend gebaseerd op dezelfde processen (RO en AOP). Daarbij hebben we onderscheid gemaakt tussen opvang in een gesloten tank of in een open vijver.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?