KWR rapport - KWR 2018.025

Stofspecifieke risicoschatting innamestops

Rapporten

Bij een dreigende verontreinigingspiek in het oppervlaktewater moeten de drinkwaterbedrijven een afweging maken of zij de inname tijdelijk zullen staken en de verontreinigingspiek laten passeren of het innamepunt open te houden met de kans water in te nemen met een concentratie groter dan de toegestane norm/richtwaarden. Ervaringen uit het recente verleden laten zien dat bij het maken van deze inschatting het van belang is om een duidelijker beeld te krijgen hoe een stof zich gedraagt tijdens de periode van detectie (veelal bij Eijsden of Lobith) en het innamepunt.
In dit project is een instrument (Excel) ontwikkeld waarmee een inschatting gemaakt wordt van dit gedrag op basis van fysische, chemische en biologische eigenschappen. Hierdoor kan een orde van grootte gedrag worden voorspeld:
– de stof is inert, de concentratie wordt niet of nauwelijks verlaagd
– de stof reageert (verdampt, afbraak) enigszins, de concentratie wordt verlaagd
– de stof reageert sterk, de stof verdwijnt in sterke mate voordat het ons innamepunt bereikt.
Tevens is in het instrument een toxicologische parameter opgenomen om de gezondheidskundige relevantie van de stof te kunnen beoordelen mocht de stof worden ingenomen. Het instrument levert een beoordeling in de vorm van een stoplicht. Het instrument is ontwikkeld op basis van de thans bekende en parate kennis bij de DPWE bedrijven, HWL en KWR op basis van praktijk en literatuur informatie en vooral gericht op een praktische inzetbaarheid. De praktijk moet uitwijzen hoe de toepasbaarheid is en verder ontwikkeld kan worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?