BTO rapport - BTO 2018.055

4D Bronbescherming in een veranderende wereld, oppervlaktewaterbronnen (casus Maas)

Rapporten

Dit onderzoeksrapport maakt deel uit van het BTO project “4D bronbescherming in een veranderende wereld”. Bronbescherming wordt steeds belangrijker, maar staat ook in toenemende mate onder druk door toenemend ruimtegebruik, productinnovaties waardoor nieuwe stoffen in het milieu terecht komen en ontwikkelingen die invloed hebben op de (grond)waterhuishouding zoals klimaatverandering. Op dit moment wordt bronbescherming gekarakteriseerd door een “2D benadering”. Huidige beschermingsstrategieën zijn veelal gebaseerd op hedendaagse uitdagingen. Bovendien wordt vooral gekeken naar bedreigingen vanaf het maaiveld. In dit project wordt een nieuwe “4D benadering” op bronbescherming verkend. In een 4D benadering wordt expliciet rekening gehouden met ondergrondse (3D) en toekomstige (4D) ontwikkelingen en bedreigingen. De benadering steunt enerzijds op een goede kennisbasis over toekomstige ontwikkelingen en hun effecten, en geeft tegelijkertijd rekenschap van de onzekerheden die deze ontwikkelingen en effecten omgeven. Met een dergelijke benadering kunnen robuuste en flexibele beschermingsstrategieën worden ontwikkeld waarmee geanticipeerd kan worden op verwachte en onverwachte ontwikkelingen en bedreigingen. Het project “4D bronbescherming in een veranderende wereld” onderzoekt in hoeverre een 4D benadering op bronbescherming toegevoegde waarde heeft en kijkt op welke wijzen deze benadering kan worden vormgegeven. Het onderzoek is opgesplitst in twee delen: een grondwaterdeel en een oppervlaktewaterdeel. De resultaten van het grondwateronderzoek zijn gepubliceerd in het deelrapport “4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwater”. Hierin stond de ondergrondse (derde) dimensie centraal. In dit deelrapport zijn de bevindingen over de verkenning van een 4D benadering op bronbescherming voor oppervlaktewaterbronnen opgenomen. In dit rapport wordt vooral aandacht besteed aan de vierde (toekomst) dimensie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?