KWR rapport - KWR 2018.029

Subirrigatie met grondwater. Monitoring veldproef America, Waterschap Limburg

Rapporten

Gewasopbrengsten in de landbouw zijn in belangrijke mate afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de wortelzone. ’s Zomers is er door een neerslagtekort vaak een gebrek aan bodemvocht waardoor opbrengsten terug kunnen lopen, als er niet beregend wordt. Zonder adaptieve maatregelen om schaderisico’s door droogte te beperken zullen watertekorten als gevolg van het veranderende klimaat verder toenemen.
Waterschap Limburg wil inzicht in de haalbaarheid en effectiviteit van toepassing van subirrigatie als adaptieve maatregel, waarbij het lokale ondiepe grondwater op bijv. 10 m-mv een bron van water kan zijn voor agrariërs. Subirrigatie kan dan een alternatief zijn voor beregening. Hiertoe is nabij de Mariapeel (‘Hoeve de Hei’ melkveebedrijf Nabben te America) een veldproef ingericht waarbij ondiep grondwater wordt onttrokken en vervolgens via subirrigatie met behulp van bestaande samengestelde, regelbare drainage wordt toegediend. Het doel van de veldproef en verkennende hydrologische modellering is inzicht krijgen in het effect van subirrigatie op waterverbruik, bodemvocht en grondwaterstanden, met het lokale ondiepe grondwater als bron van zoetwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?