Rapport i.s.m. derden - WPR-748

Voorkomen en Bestrijden Emissies Kasteelten Fase I 2017

Rapporten

“In dit tweejarige project zijn openliggende kennisvragen opgepakt om de laatste stappen naar de gewenste nul- emissie bij substraatteelten mogelijk te maken. In 2017 zijn de volgende vragen onderzocht:
• Voor waterstromen die sterk afwijken van gangbaar lozingswater, is de samenstelling geanalyseerd en zijn
mogelijkheden tot hergebruik dan wel zuivering verkend. Tevens is onderzocht hoe bedrijven in de praktijk omgaan met deze waterstromen. Voor waterstromen die bij de teeltwisseling vrijkomen is een werkwijze ontwikkeld; in 2018 komen best practices beschikbaar voor de andere waterstromen.
• De toepassing van Forward Osmosis in de tuinbouw is onderzocht. Voor het indikken van de spuiwaterstroom biedt
Forward Osmosis met als trekvloeistof een geconcentreerde nutriëntenoplossing perspectief, voor het onttrekken van gietwater uit brak grondwater minder. In 2018 volgt een pilot proef en optimalisatie van de scenario’s.
• De Na-normen voor paprika zijn geherinterpreteerd met een duurproef, waarbij bleek dat een verhoging van
Na-norm voor paprika tot 8-10 mmol/l veilig kan. Daarnaast is aangetoond dat de restgoot-methode (gescheiden wortelsysteem) gebruikt kan worden om extra Na op te nemen zonder negatieve gevolgen voor groei. In 2018 wordt deze methode op semi-praktijkschaal getest. Ook het toedienen van humaat kan de negatieve gevolgen van een hoog natrium teniet doen (Chinese kool).
• Tenslotte is er inzicht verkregen in de risico’s bij het gebruik van chloorhoudende reinigingsmiddelen in emissieloze
teelten.”

(Citaat: Beerling, E., Blok, C., Cornelissen, E.R., Eveleens-Clark, B., Gozales, J., Harmsen, D.J.H., Koeman, N.E., et al. – Voorkomen en Bestrijden Emissies Kasteelten Fase I 2017 – Wageningen WPR-748 (2018))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?