BTO rapport - BTO 2018.024

Aanpak om de hotspots in het leidingnet terug te dringen

Rapporten

Hotspots zijn plekken in de drinkwaterinfrastructuur waar op enig moment de temperatuur hoger is dan 25°C. Ondergrondse hotspots kunnen incidenteel de oorzaak zijn voor een watertemperatuur aan de tap boven 25°C, boven het maximum vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. Hotspots op 1 m diepte treden vooral op bij een combinatie van veel (in)directe zonnestraling, droge zandbodem, tegels als bodembedekking en antropogene warmtebronnen. Antropogene warmtebronnen zullen in de toekomst vaker voorkomen en het effect van klimaatverandering versterken. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen hotspots in 2050 enkele weken per jaar drinkwatertemperaturen boven 25°C veroorzaken. Dat kan de toekomstige drinkwaterkwaliteit negatief beïnvloeden. Alle kleine beetjes helpen, want er is een combinatie van maatregelen nodig om de effecten van de stijging van de bodemtemperatuur af te remmen of de stijging van de drinkwatertemperatuur in het net te voorkomen. Praktische oplossingen voor drinkwaterbedrijven zijn het aanleggen van de leidingen aan de schaduwkant van de straat, het vermijden van warmtebronnen of het dieper leggen van leidingen. Andere, meer integrale oplossingen zijn het vergroenen van steden, meer schaduw creëren en water langer vasthouden in de stad. Het is belangrijk dat er de komende jaren duidelijke richtlijnen komen om het beheer van de ondergrond te stroomlijnen en dat alle infrastructuurbeheerders, zoals water- en energiebedrijven, gemeentes en waterschappen, daaraan intensief samenwerken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?