BTO rapport - BTO 2017.031

Naar een vervuilingsvoorspellingsmodel

Rapporten

In deze studie zijn relevante processen voor het verplaatsen en accumuleren van deeltjesmassa’s in leidingen geïdentificeerd en in een theoretisch raamwerk geplaatst. Dit raamwerk dient als onderlegger in de ontwikkeling van een model ter verbetering van spuiprogramma’s en meetstrategieën op het gebied van sedimentopbouw, ter uitvoering van scenariostudies en in de vooruitgang van netwerkontwerpen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van PWN en Evides, vanuit de behoefte om met een numeriek model het schoonmaakbeleid verder te optimaliseren. Wanneer de vervuilingsbelasting in het distributienetwerk kan worden bepaald, kan men het optreden van bruinwaterincidenten tegengaan. Hoewel bruin water geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid, leidt het wel tot ontevredenheid bij klanten en imagoschade voor een waterbedrijf. We hebben de randvoorwaarden voor de nieuwe tool en gebruikersinterface opgesteld door bestaande modellen te inventariseren en toe te passen op praktijkcasussen. Methoden om een bruikbare onderzoekstool te ontwikkelen zijn verkend. De inzichten uit het onderzoek vormen een basis voor de toekomstige ontwikkeling van een vervuilingsvoorspellingsmodel en modelvalidatie met experimentele resultaten, waarvan een stappenplan is uitgewerkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?