KWR rapport - KWR 2017.093

Reactie op het LTO-rapport stationaire grondwaterstroming naar permanente putten

Rapporten

In opdracht van LTO Nederland heeft prof. dr. ir. C. van den Akker een rapport geschreven waarin hij een methode beschrijft om de gevolgen op de freatische grondwaterstand te berekenen van permanente grondwaterwinning in vrij afwaterende gebieden. Volgens die methode zou de landbouwschade ten gevolge van grondwaterwinning een factor 4-5 groter zijn dan thans wordt uitgekeerd, aldus Van den Akker. In hetzelfde rapport levert hij kritiek op een methode die door dr. ir. C. Maas is gebruikt in het geval Terwisscha om verschillen tussen mechanistische modellen en tijdreeksmodellen te verklaren vanuit het verschijnsel ‘achtergrondverlaging’. Van den Akker suggereert ten slotte dat de analysemethode van Maas door de ACSG als gangbare procedure wordt gebruikt bij het vaststellen van grondwaterstandsdaling door grondwaterwinning. Die toepassing vindt hij bezwaarlijk en KWR zou daar tegen op moeten treden.
VEWIN heeft aan KWR verzocht het LTO rapport te beoordelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?