KWR rapport - KWR 2017.066

Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas. ICP-MS methodeontwikkeling

Rapporten

De focus van waterzuivering schuift steeds meer naar het herwinnen van grondstoffen. Uit het onderzoek ‘Terugwinnen zware metalen en zeldzame aardmetalen uit afvalwater en slibeindverwerking’ (KWR 2016.021) naar 46 kritieke en waardevolle metalen, is gebleken dat er kansen zijn voor het terugwinnen van (schaarse) zware metalen en aardmetalen. Verwijdering van metalen leidt tot verbetering van de waterkwaliteit, slibkwaliteit en asrest,
en daarmee potentieel tot nieuwe afzetmogelijkheden. Omdat een gestandaardiseerde en gevalideerde methode ontbreekt om tot betrouwbare vrachten van metalen voor diverse speciaties (verschijningsvormen) te komen in waterige fasen (RO membraanconcentraat, influent en effluent van een rioolwaterzuiveringsinrichting) en slibachtige fasen (zuiveringsslib en vliegas), is fase 1 van dit project gestart met het ontwikkelen van een geschikte methode voor monstervoorbehandeling en analyse. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in deze rapportage.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?