Rapport i.s.m. derden - STOWA 2015-22

Hydrologische randvoorwaarden natuur: gebruikershandleiding (waternoodapplicatie versie 3)

Rapporten

“In de applicatie ‘Hydrologische randvoorwaarden natuur’ kan worden nagezocht welke eisen bepaalde typen natuur stellen aan de waterhuishouding. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van STOWA en maakt deel uit van het Waternood- Instrumentarium. Met de applicatie kunnen de vereisten van doeltypen (natuurdoeltypen, habitattypen, beheertypen, of zelf gedefinieerde doeltypen) worden afgeleid uit de vereisten van vegetatietypen die deel uitmaken van de doeltypen. Het gaat hierbij om de randvoorwaarden die planten (vegetaties) stellen aan grondwaterstanden, vochtvoorziening, grondwateraanvoer en overstromingsfrequentie. Ook is aangegeven welke eisen de vegetatietypen stellen aan de zuurgraad, het zoutgehalte en de voedselrijkdom van het grondwater.”

(Citaat: Runhaar, J., Hennekens, S. – Hydrologische randvoorwaarden natuur: gebruikershandleiding (waternoodapplicatie versie 3) STOWA 2015-22 (2015))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?