Rapport i.s.m. derden - OBN-11-DK

Beheeradvies activering eolische dynamiek op de Waddeneilanden als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen

Rapporten

“Het habitattype H2130 Grijze duinen is in de Nederlandse kustduinen sterk achteruitgegaan en dat geldt in het bijzonder voor de kalkarme delen van de Waddeneilanden. Een belangrijke oorzaak voor deze achteruitgang is eutrofiëring door een hoge atmosferische stikstofdepositie waarvoor duingraslanden in het Waddendistrict extra gevoelig zijn (Kooijman & Besse 2002). In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden komende jaren maatregelen in duingebieden genomen die de negatieve effecten van deze hoge stikstofdepositie moeten tegengaan. In de herstelstrategieën voor de habitatsubtypen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) en H2130B Grijze duinen (kalkarm) wordt het stimuleren van verstuivingsdynamiek aangemerkt als een ‘bewezen’ maatregel met een grote potentiële effectiviteit (Smits & Kooijman 2012a+b). Voor de Waddeneilanden wordt inzet van verstuiving als een perspectiefvolle maatregel gezien voor herstel en uitbreiding van habitattype H2130 Grijze duinen. In de PAS-gebiedsanalysen van de Waddeneilanden wordt deze maatregel daarom opgevoerd voor de eerste PAS-periode (2015-2021). Deze gebiedsanalysen geven echter nog niet aan waar en hoe deze maatregelen voor verstuiving moeten worden uitgevoerd.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Arens, S.M., Kooijman, A., Lammerts, E.J. – Beheeradvies activering eolische dynamiek op de Waddeneilanden als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen – OBN-11-DK (2016))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?