KWR rapport - KWR 2013.072

Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen

Rapporten

In deze verkennende studie, uitgevoerd voor twee gebieden in Limburg, is onderzocht hoe een betere matching tussen watervraag en wateraanbod binnen die gebieden kan worden gerealiseerd gebruikmakend van het door WBL ontwikkelde MDR-concept. Een uitgebreide inventarisatie van het wateraanbod en de watervraag heeft geresulteerd in een zestal kansen voor de levering van nagezuiverd effluent aan watervragers binnen die twee gebieden. Belangrijk hierbij te beseffen is dat de inventarisatie van watervragers binnen de gebieden niet uitputtend is geweest, bijvoorbeeld door het ontbreken van alle grote drinkwaterverbruikers.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?