BTO rapport - BTO 2017.010

Kwantificeren korte reistijden door middel van traceronderzoek: tracerproef Olden Eibergen

Rapporten

Aanleiding en doel van de proef. Goed uitgevoerde tracerproeven kunnen veel inzicht geven in de werking van (complexe) hydrologische systemen. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. het kwantificeren van de interactie tussen grond en oppervlaktewater, het opsporen van lekkende riolen, het onderzoeken van eventuele kortsluitstroming tussen watervoerende pakketten of rond (lekke) putten, en het vaststellen van intrekgebieden rond winningen in hydrologisch complexe systemen als stuwwallen en verkarste kalksteen. Daarnaast kunnen tracerproeven helpen bij het kwantificeren van voor de bescherming van drinkwater cruciale hydrologische en hydrochemische parameters als reis- en verblijftijden, dispersiviteit, afbraak en sorptie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?