BTO rapport - BTO 2017.022

Functiecombinatie waterwinning en natuur, verkenning in drie landschapstypen

Rapporten

Waterbedrijven hebben de ambitie hun winningen duurzaam in te passen in de omgeving. Om de leveringszekerheid en lage kostprijs van drinkwater veilig te stellen is er behoefte aan bronnen met een betrouwbare kwaliteit en winhoeveelheid. Waterbedrijven hebben een sterke binding met de plek waar zij winnen en de infrastructuur van het waterleidingnet. Ze zijn gebaat bij stabiliteit en continuïteit in de omgeving, zowel wat betreft (ruimtelijke) ontwikkelingen als gebiedspartners.
Maar hoe zorg je ervoor dat in het steeds vollere Nederland waterwinning goed samengaat met de andere functies? Op veel plekken wordt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater immers bedreigd door bemesting, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, lozingen of verzilting. Bij oppervlaktewaterwinning spelen daarnaast de grote fluctuaties in kwantiteit en kwaliteit door afwisselende perioden met langdurige droogte (en een grotere watervraag) of grote neerslagoverschotten een rol. Ook staan winningen onder druk als ze bijdragen aan de verdroging van natuurgebieden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?