KWR rapport - KWR 2017.024

Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016: chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen

Rapporten

In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvullende gegevens van provinciale grondwatermeetnetten en overige meetpunten (en risicolocaties) opgenomen. In totaal zijn door routinelaboratoria meer dan 1000 monsters van diepe en ondiepe filters geanalyseerd op anorganische parameters en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn voor de meeste provincies nieuwe stoffen onderzocht, zoals farmaceutica en overige verontreinigende stoffen, waarvoor deze rapportage als ‘nulmeting’ gezien kan worden. Deze nieuwe stoffen zijn geanalyseerd in bijna 500 monsters, veelal van ondiepe filters. Er is gemeten op 54 anorganische parameters, 280 bestrijdingsmiddelen, 101 farmaceutica en 112 overige verontreinigende stoffen. Slechts een klein deel van de gegevens betreft grondwaterbeschermingsgebieden. Deze rapportage beschrijft de frequentie en mate van aantreffen van deze parameters in de provinciale grondwatergegevens, de overschrijding van wettelijke grondwaternormen en de mogelijke problemen voor drinkwaterbereiding en ecologie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?