BTO rapport - BTO 2017.016

Gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid: het perspectief voor de drinkwatersector

Rapporten

Gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid zijn in staat om de stikstofuitspoeling naar het grondwater tot maximaal 20% te beperken. Dit blijkt uit literatuuronderzoek waarbij voorbeelden van deze maatregelen onder de loep zijn genomen, zoals het optimaliseren van de mestgift, bijzaaien van vanggewassen, rijenbemesting, verandering van teelten en bodemverbetering. Anno 2017 is de mestproblematiek van de drinkwaterbedrijven in zuid- en oost-Nederland nog altijd actueel en omvangrijk. Bovendien is het huidige mestbeleid naar verwachting onvoldoende om de mestproblematiek bij 10 tot 40 grondwaterwinningen in de toekomst op te lossen. Voor het oplossen van deze problematiek staan gebiedsgerichte maatregelen toenemend in de belangstelling, omdat daarmee de problemen daar worden opgelost waar ze zich voordoen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?