KWR rapport - KWR 2016.125

Concepten voor snelle voorzuivering van ASR-infiltratiewater

Rapporten

Bebouwde gebieden waaronder glastuinbouwgebieden, stedelijk gebied en bedrijventerreinen kampen met een onbalans in de zoetwaterbeschikbaarheid en -vraag. Zo leidt extreme neerslag soms tot wateroverlast, terwijl er bij droogte water aangevoerd of gezuiverd moet worden. Berging van de aanzienlijke tijdelijke overschoten legt een grote claim om de steeds schaarsere bovengrondse ruimte. Een alternatief is het benutten van de ondergrond om wateroverschotten te infiltreren, te bergen en terug te winnen via grondwaterputten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?