KWR rapport - KWR 2016.071

Sulfaat reducerende bacteriën toegepast op huishoudelijk afvalwater - een pilotstudie

Rapporten

Al sinds het gebruik van actief slib systemen wordt gezocht naar methodes om het surplusslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) te minimaliseren. Één van de mogelijke oplossingen is de inzet van sulfaat reducerende bacteriën (SRB). SRB kunnen namelijk efficiënt CZV (chemisch zuurstof verbruik) verwijderen, maar door de lage slibopbrengst zal dit resulteren in lagere slibvrachten. Bovendien geeft de vorming van sulfiden door SRB een kans om zware metalen uit het afvalwater te verwijderen. SRB zijn zeer intensief bestudeerd, hoofdzakelijk voor het zuiveren van industrieel afvalwater. De toepassing van SRB op huishoudelijk afvalwater is wel onderzocht op labschaal, maar nog niet eerder op pilotschaal en op echt huishoudelijk afvalwater. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van het pilotonderzoek naar de toepassing van SRB op het huishoudelijke afvalwater dat binnenkomt op RWZI Harnaschpolder (Delfluent Services BV). Hierbij is vooral het gedrag onder wintercondities bekeken om het effect van de temperatuur te onderzoeken.
De pilotproef duurde circa een half jaar. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Paques en Delfluent Services BV.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?