BTO rapport - BTO 2016.030

Water en energie, inventarisatie bestaande praktijkervaringen

Rapporten

Barrières en succesfactoren in projecten op het gebied van ‘energie en water’ bij drinkwaterbedrijven zijn van niet-technologische aard. Dat blijkt uit dit rapport waarin barrières, valkuilen in het proces, de succes- en faalfactoren en de rentabiliteit van de bestaande praktijkervaringen met operationele, chemische en thermische energie in beeld zijn gebracht. Ook is geïnventariseerd wat deze praktijkervaringen zijn voor de hele waterketen. Voor de drinkwaterbedrijven is operationele energie van belang voor de eigen procesvoering, terwijl thermische energie een verbreding van de sector betekent. Een workshop die volgde op de inventarisatie bood de kans om sector overschrijdend een verkenning te doen van het (energie)dienstenpakket waarin de waterketen kan voorzien. De verkregen kennis maakt het mogelijk om de juiste omstandigheden te creëren zodat projecten op het gebied van energie en water succesvol zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?