BTO rapport - BTO 2016.076

DNA merkers voor de identificatie van fecale verontreinigingsbronnen bij ingrepen in het leidingnet - eerste praktijk ervaringen

Rapporten

Fecale verontreiniging van drinkwater is een belangrijk risico bij de watervoorziening. Bij werkzaamheden aan het leidingnet kunnen pathogene micro-organismen een verontreiniging van materialen en drinkwater veroorzaken. De mate waarin bodem en grondwater in de nabijheid van het leidingnet daadwerkelijk verontreinigd zijn met ziekteverwekkers is echter niet goed bekend. Daarnaast is het voor een risico-inschatting nodig om de mogelijke bron van geconstateerde fecale verontreiniging vast te stellen. Dat kan door DNA merkers op te sporen waarmee diverse diergroepen als fecale bron kunnen worden herkend. In dit verkennend onderzoek tijdens geplande werkzaamheden aan het leidingnet bleken fecale indicator organismen in alle onderzochte grondwatermonsters voor te komen, en in de helft van de bodemmonsters. Dit betekent dat bodem en grondwater als potentieel verontreinigd materiaal moeten worden beschouwd. Er kan op basis van deze gegevens echter geen zeker onderscheid worden gemaakt tussen een al dan niet fecale herkomst, omdat coliformen en enterococcen óók van nature in de bodem kunnen voorkomen. Daar waar DNA merkers aangetroffen werden, wezen ze in de meeste gevallen op een verontreiniging van humane oorsprong.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?