KWR rapport - KWR 2016.048

Effecten van de herinrichting in het waterwingebied Middel- en Oostduinen op de natuur. Eindevaluatie

Rapporten

Evides Waterbedrijf heeft sinds 1934 een waterwinning in de Middel- en Oostduinen. Na verloop van tijd heeft deze zich ontwikkeld tot een kunstmatige infiltratie met water uit het Haringvliet met ondiepe terugwinning en diepe winputten. In het verleden heeft deze waterwinning gezorgd voor achteruitgang van natuur als gevolg van een verstoorde waterhuishouding en verrijking met nutriënten. Omdat het belang van hoogwaardige duinnatuur steeds meer voorop is komen te staan, zijn door Evides vanaf 1994 wijzigingen in de waterwinning doorgevoerd. Vanaf 1999 is de inrichting van het waterwinsysteem verregaand veranderd door de toepassing van het concept ‘Oppervlaktewater Infiltratie Nieuwe Stijl’ (OINS). Dit ging gepaard met herstelmaatregelen en intensief natuurbeheer. Deze herinrichting is in 1999 vastgelegd in een aangepaste grondwateronttrekkingsvergunning, waarin werd voorgeschreven dat de herinrichting moet leiden tot een aanzienlijke verbetering van de natuur. De effecten van deze veranderingen op de natuur zijn gemonitord. Dit rapport bevat de eindevaluatie van deze monitoring tot en met 2013 en deels ook tot en met 2014. Daarmee wordt geëvalueerd in hoeverre de beoogde doelen voor natuurherstel zijn gerealiseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?