Vakblad artikel

Een statistische toetsing van de grondwaterdynamiek aan de abiortische randvoorwaarden voor van grondwater afhankelijke terrestrische ecosystemen in Westduinen

Artikelen

“De Kaderrichtlijn Water verplicht provincies inzicht te geven in de mate waarin de grondwaterhuishouding bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Dit vraagt om een beoordelingsmethode die gedragen wordt door medewerkers, managers en bestuurders in de beleidsvelden van de KRW en Natura 2000. Dit artikel introduceert een dergelijke beoordelingsmethode op basis van een gebiedsindicator die gedefinieerd is als: de areaalfractie van habitattypen waarvoor aan de abiotische randvoorwaarden wordt voldaan. De beschreven aanpak is toegepast op het Natura 2000-gebied Westduinen (ZH) en is toepasbaar voor een breed spectrum aan gebiedstypen.”

(Citaat: van Loon, A.H., Meijles, J., Zaadnoordijk, W.J. – Een statistische toetsing van de grondwaterdynamiek aan de abiortische randvoorwaarden voor van grondwater afhankelijke terrestrische ecosystemen in Westduinen – H2O-Online (2016)12 augustus)

Heeft u een vraag over deze publicatie?