BTO rapport - BTO 2015.223(s)

Actualisatie driehoeksverdelingen voor onderbouwing investeringsprognoses leidingen

Rapporten

Het leidingnet in Nederland heeft een totale lengte van 119.000 km (Vewin, 2015) en vertegenwoordigt een grote waarde, zowel financieel als maatschappelijk. Van een deel van de leidingen geldt dat de bij aanleg ingeschatte levensduur is bereikt of al is overschreden. Drinkwaterbedrijven vragen zich af op welk tijdstip deze ‘oudere’ leidingen aan het einde van hun werkelijke levensduur zijn en bijbehorende vervangingsinvesteringen gepland moeten worden. Om bedrijven te ondersteunen met het investeringsbeleid voor het vervangen van drinkwaterleidingen is in 2011 in het kader van het BTO-project ‘Bouwstenen Leidingnetbeheer’ het rapport ‘Technische levensduur voor groepen leidingen’ (Beuken en Mesman, 2011) verschenen. De belangrijkste resultaten van dit rapport waren: 1. Een beschrijving van de meest relevante groepen (cohorten) en voorstellen voor een levensduurverdeling, op basis van de bestaande kennis en inzichten van de huidige leidingnetten. 2. Een methode waarmee drinkwaterbedrijven een investeringsprognose van leidingen kunnen opstellen.
De resultaten van dit onderzoek stellen de drinkwaterbedrijven in staat om een investeringsprognose op te stellen voor het vervangen van leidingen die is gebaseerd op een toetsbare en goed onderbouwde methode en op zo betrouwbaar mogelijke gegevens. Op basis van een literatuurstudie en een analyse van storingen is in 2010 een cohortverdeling opgesteld. Vervolgens is in een workshop met experts van drinkwaterbedrijven (11 oktober 2010) deze groepenindeling besproken en is per groep een levensduurverdeling vastgesteld voor de technische levensduur. Dit is gedaan op basis van een beperkte periode met storingsdata in combinatie met expertkennis. Het resultaat hiervan is een indeling van het leidingnet in 22 homogene groepen, zie Bijlage I. In Beuken en Mesman (2011) is tevens een stappenplan uitgewerkt voor het uitvoeren van een investeringsprognose voor leidingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?