BTO rapport - BTO 2016.050

Hergebruik restwater voor zoetwatervoorziening in het landelijk gebied Monitoring sub-irrigatie met RWZI effluent Haaksbergen

Rapporten

Ondergrondse infiltratie door middel van sub-irrigatie biedt evidente kwantitatieve voordelen in het op peil houden of verhogen van de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte. Dat blijkt uit een eerste jaar van monitoring in 2015 bij RWZI-Haaksbergen (Waterschap Vechtstromen), waar de effluentstroom in het Klimaat Adaptieve Drainagesysteem (KAD) in een aangrenzend akkerbouwperceel wordt gebracht. Het onderzoek toonde tevens aan dat gedurende het eerste groeiseizoen resten van geneesmiddelen niet significant tot de wortelzone van het gewas zijn doorgedrongen, maar wel tot het grondwater op 250 cm diepte. Verspreiding van geneesmiddelen naar het diepere grondwater is een belangrijk risico bij gebruik van effluent als aanvullende bron. Sub-irrigatie is een methode om watertekorten in de landbouw te verminderen door restwater voor droogtebestrijding te gebruiken, in plaats van af te voeren via het open water. Ondanks watertekorten in de landbouw lozen RWZI’s en industrieën dagelijks gezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater. Een groeiende disbalans in watervraag en -aanbod leidt tot toenemende droogteschade aan landbouwgewassen en meer druk op beschikbaar grondwater. Verhoging van de regionale zelfvoorziening in de zoetwatervraag door efficiënt gebruik van beschikbare waterbronnen is daarom van groot belang.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?