BTO rapport - BTO 2016.017

QMRA van het distributienet

Rapporten

Doel van dit onderzoek is een meer kwantitatief inzicht te krijgen in het infectierisico van microbiologische contaminatie van het drinkwater tijdens distributie; specifiek na werkzaamheden aan het distributienet. Een tweede doel is vast te stellen hoe de mate van bescherming via deze risicobenadering kan worden gewaarborgd, en worden verlaagd door bijvoorbeeld ook inzicht te verkrijgen in het effect van beheersmaatregelen.
Aanpak: QMRA – een kwantitatieve microbiologische risicoanalyse van het distributienet met een stochastisch model, een literatuurstudie, en waterkwaliteitsmetingen na werkzaamheden. In dit onderzoek is gekeken of de risicoschatting kan worden gemaakt door een modelmatige aanpak (QMRA) in combinatie met metingen gericht op risicovolle situaties. Er is een model opgesteld (conceptueel, én numeriek, meer specifiek een stochastisch model) om processen te begrijpen en te kwantificeren om zo het risico te kunnen schatten en het effect van maatregelen wanneer spuien niet effectief is geweest (kookadvies, netwerkontwerp, hygiënisch werken: monstername, eenzijdige voeding) te kunnen bepalen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?