KWR rapport - KWR 2016.006

Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet

Rapporten

Bij drinkwatervoorziening wordt door toenemend gebruik van online sensoren, automatisering en informatisering van processen een steeds groter wordende hoeveelheid ‘water’-data gegenereerd. Daarnaast is er ook een toenemend aanbod van zogenaamde ‘open data’: datasets van diverse instanties die publiek toegankelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld datasets met demografische kenmerken van openbare ruimte, omgevingstemperatuur en grondwaterstanden. Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van
dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en besluitvorming te verbeteren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?