KWR rapport - KWR 2016.021

Terugwinnen zware metalen en aardmetalen uit afvalwater en slibeindverwerking

Rapporten

De focus van afvalwaterzuivering schuift steeds meer van het verwijderen van verontreiniging naar het herwinnen van grondstoffen en nuttige toepassingen voor hergebruik. Ook de afvalenergiecentrales, inclusief de slib-eindverwerkers, richten zich op hergebruik. Hierbij wordt er vooral gedacht aan het terugwinnen van fosfaat als eindige grondstof, maar er liggen ook kansen voor (schaarse) zware metalen en aardmetalen. Op dit moment is nog nauwelijks inzicht in de concentratie en de vorm waarin de diverse (zeldzame)metalen zich bevinden in de verschillende stromen van de afvalwaterketen, slibketen en het vliegas. Er wordt aangenomen dat de meeste metalen adsorberen aan het zuiveringsslib. Eerdere metingen hebben echter aangetoond dat goud vooral met het effluent wordt geëmitteerd. Door de gehaltes van de metalen in de verschillende stofstromen te inventariseren, kunnen terugwinningstechnologieën voor betreffend(e) metaal(-groep) worden geselecteerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?