KWR rapport - KWR 2015.029

Effects of mowing sod-cutting and drift sand on development of soil and vegetation in Grey Dunes

Rapporten

Duinwaterbedrijven hebben een grote opgave op het gebied van beheer en herstel van droge duingraslanden (Grijze Duinen), zowel vanuit nationale regelgeving (Programmatische Aanpak Stikstof; PAS) als EU-regelgeving (Natura 2000). De afgelopen decennia is de ecologische kwaliteit van deze graslanden afgenomen: ze vergrassen en er treedt struweelvorming op. Daarom is in 2012 binnen het DPWE onderzoeksprogramma een meerjarige onderzoekslijn gestart naar de mogelijkheden voor ecologisch herstel van Grijze Duinen. Dit onderzoek richt zich op de invloed van processen in de bodem, atmosferische N-depositie en de effectiviteit van beheer- en herstelmaatregelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?