BTO rapport - BTO 2016.003

De interactie tussen grondwaterwinningen en WKO-systemen beter begrepen en gekwantificeerd

Rapporten

Tussen 2009 en 2012 is het BTO project “effecten van WKO” uitgevoerd om de risico’s van open bodemenergiesystemen (veelal warmte-koudeopslag / WKO genoemd) op grondwaterkwaliteit in beeld te brengen. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat warmte-koudeopslagsystemen de heersende hydrochemische omstandigheden veranderen door menging van verschillende waterkwaliteitstypen (bijvoorbeeld ondiep, antropogeen beïnvloed water en diep ‘schoon’ grondwater). De temperatuurvariatie (8 tot 20°C) is een ondergeschikte variabele hierin. Deze constatering wordt bevestigd door de resultaten van de laboratoriumexperimenten: bij kolomproeven op 5 tot 25°C worden weinig verschillen in waterkwaliteit waargenomen. Alleen de mobiliteit van arseen en in mindere mate boor blijkt binnen deze bandbreedte temperatuurafhankelijk. Bij een hogere temperatuur (60°C) worden versnelde afbraak van organisch stof, verschuiving van het carbonaatevenwicht en mobilisatie van sporenelementen en zware metalen waargenomen (Bonte, 2013).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?