BTO rapport - BTO 2016.011

Inbouw van bodemnutriënten en zuurgraad in PROBE

Rapporten

In PROBE 2.0 worden de voedselrijkdom en de zuurgraad van de bodem bepaald aan de hand van grotendeels op deskundigenoordeel gestelde beslisregels (uit de zogenaamde kansrijkdommodule van Waternood; De Haan e.a. (2010)). Deze aanpak is onvoldoende op processen gebaseerd en daardoor niet klimaatbestendig. Het doel van dit onderzoek is daarom een goede, procesmatige modellering van bodemnutriënten en de bodemzuurgraad. Zulks is van belang voor het betrouwbaar vaststellen van natuurdoelen en het bepalen van de instandhoudingsmogelijkheden van habitattypen, zowel op de korte termijn, als op de (middel-)lange termijn onder het toekomstige klimaat. Dit geldt voor natuurdoelen op de terreinen van de waterbedrijven zelf, maar ook voor natuurgebieden binnen het beïnvloedingsgebied van de winningen. Bovendien is het ruimtelijk kunnen modelleren van de bodem pH van belang voor het kunnen schatten van de uitspoeling uit de bodem van diffuse chemische verontreinigingen en microorganismen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?