KWR rapport - KWR 2015.097

Effects of small scale eaolian activity on soil and vegetation of grey dunes. Effecten van kleinschalige verstuiving op bodem en vegetatie van Grijze duinen

Rapporten

Duinwaterbedrijven hebben een grote opgave voor het beheer en herstel van droge duingraslanden (habitattype Grijze duinen), zowel vanuit nationale regelgeving (Programmatische Aanpak Stikstof; PAS) als EU-regelgeving (Natura 2000). De afgelopen decennia is de ecologische kwaliteit van deze graslanden afgenomen: ze vergrassen en er treedt struweelvorming op. Daarom is in 2012 binnen het DPWE onderzoeksprogramma een meerjarige onderzoekslijn gestart naar de mogelijkheden voor ecologisch herstel van Grijze duinen. Dit onderzoek richt zich op de invloed van processen in de bodem, atmosferische stikstofdepositie en de effectiviteit van beheer- en herstelmaatregelen. Kleinschalige verstuiving door secundaire stuifkuilen wordt als een perspectiefvolle maatregel gezien voor behoud en herstel van Grijze duinen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?