BTO rapport - BTO 2015.018

Verband tussen stijghoogte en grondwaterstand in schijnspiegelsystemen

Rapporten

Het onttrekken van grondwater leidt tot verlaging van de stijghoogte in de omgeving van de
winning. Wanneer een waterwinning dicht bij grondwaterafhankelijke natuurgebieden ligt,
kunnen de verlagingen negatieve effecten hebben op de natuur. Vennen en veentjes die
afhankelijk zijn van schijnspiegelsystemen, vormen binnen de grondwaterafhankelijke
ecosystemen een wat afwijkende groep. De relatie tussen schijnspiegel en stijghoogte is
complex en afhankelijk van de bodemfysische eigenschappen van zowel het bovenste
veenpakket, als van het daaronder liggende zandpakket en de slecht doorlatende laag op de
overgang tussen beiden. Wegens deze complexiteit bestaat er in de vakliteratuur discussie
over de vraag in hoeverre de stijghoogte invloed heeft op de grondwaterstand van de
schijnspiegel en of het noodzakelijk is dat de stijghoogte tot in de veenbasis moet reiken om
uitdroging en afbraak van de veenbasis te voorkomen

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?