BTO rapport - BTO 2013.028

Berekeningsgrondslagen achter de beschermingszones van drinkwaterwinningen

Rapporten

Verblijftijdmodelleringen vormen de basis van zowel de planologische grenzen van beschermingszones als voor de risicobeoordeling van kwetsbare winningen. De betrouwbaarheid van verblijftijdenmodelleringen is echter vaak onbekend en de definities van verschillende beschermingszones passen niet noodzakelijkerwijs bij de fysische werkelijkheid. Hierdoor zijn de drinkwaterbedrijven in een aantal gevallen onzeker over de doelmatigheid van beschermingszones. Beschermingszones omvatten bijvoorbeeld niet altijd de kwetsbare gebiedsdelen van intrekgebieden. Aan de andere kant wordt maatschappelijk draagvlak voor beschermingsgebieden ondermijnd wanneer hiervoor aan te grote gebieden ruimtelijke beperkingen worden opgelegd.
Met dit rapport wordt beoogd om bij te dragen aan het handelingsperspectief van drinkwaterbedrijven wat betreft de risicobeheersing in dergelijke situaties. Hiertoe wordt eerst een overzicht gegeven van de definities van verschillende beschermingszones zoals die door verschillende provincies worden gehanteerd. Vervolgens worden de technische uitgangspunten die toegepast worden voor het berekenen van verblijftijdenzoneringen op hoofdlijnen geïnventariseerd en beschouwd. Tenslotte wordt een advies geformuleerd ten behoeve van het vergroten van het handelingsperspectief van de drinkwaterbedrijven met betrekking tot het vaststellen van verblijftijdzoneringen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?