BTO rapport - BTO 2014.020

Verwijdering van Escherichia coli en MS2 bacteriofagen in de onverzadigde zone en de invloed van dikte, regenintensiteit en opgeloste organische stof

Rapporten

In dit rapport staat een onderzoek beschreven naar de verwijdering van micro- organismen in het onverzadigde deel van de bodem van freatische duinwaterwinningen waar sprake is van fecale verontreiniging door begrazing, recreatie en natuurlijke fauna. Belang van het kwantificeren van de verwijdering van micro-organismen in deze bodemlaag bij ondiepe winningen is de onzekerheid over de belasting van dergelijk ondiep grondwater met ziekteverwekkende micro-organismen afkomstig uit een fecale bron aan maaiveld. Dit veiligheidsprobleem speelt vooral bij de ondiepe duinwaterwinningen. Besmetting van dit duinwater met indicatoren voor fecale verontreiniging hebben deze onzekerheid aan het licht gebracht. Omdat direct meten van ziekteverwekkende micro-organismen onder deze condities niet mogelijk is, kan alleen met een kwantitatieve microbiologische risico analyse (QMRA) een schatting worden gemaakt van de mogelijke concentraties ziekteverwekkende micro-organismen in het duinwater. Hiervoor is kwantitatieve kennis nodig over de effectiviteit van de onverzadigde zone.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?